nazwa dokumentu: Uchwały Rady Gminy - 2014 rok

 • Uchwała nr XXXIII/241/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXIII/247/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020";
 • Uchwała nr XXXIV/251/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXIV/253/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnumi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXV/261/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXV/262/2014 w sprawie sieci publicznych placówek oświatowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Ryczywół;
 • Uchwała nr XXXVI/268/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXVI/270/2014 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryczywół;
 • Uchwała nr XXXVII/272/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok;
 • Uchwała nr XXXVII/274/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
 • Uchwała nr XXXVII/275/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;
 • Uchwała nr XXXVII/276/2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ryczywół;
 • Uchwała nr XXXVIII/279/2014 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół;
 • Uchwała nr XL/290/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
 • Uchwała nr XL/293/2014  w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok;
 • Uchwała nr XL/294/2014  w sprawie uchwalenia opłaty za psa na 2015 rok;
 • Uchwała nr XLI/303/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2015;
 • Uchwała nr XLI/ 304/2014 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości  stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Uchwała nr XLI/307/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 
informacje wprowadził:Andelika Kasperska
informacje wytworzył:Marta Sammler
data dodania: 27 Maja 2014
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Marta Sammler / 27 Maja 2014