Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Statut 2018 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Statut 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/345/2018
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Ryczywół


Na podstawie art.169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz.483 ze zm.) i art.3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.,
poz. 944 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala:


STATUT GMINY RYCZYWÓŁ


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Uchwała określa:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Ryczywół i komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta,
5) zasady tworzenia klubów radnych,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta oraz zasady korzystania z nich.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ryczywół,
2) Przewodniczący Rady Gminy-należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Ryczywół,
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ryczywół,
4) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Ryczywół,
5) Komisję Rewizyjną - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ryczywół,
6) radny – należy rozumieć radny Rady Gminy Ryczywół
7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ryczywół,
8) Urząd Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ryczywole,
9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Ryczywół.


Rozdział 2.
Gmina


§ 3. 1. Gmina Ryczywół jest podstawową jednostką samorządu gminnego, powołaną dla organizacji życia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią
gminną wspólnotę samorządową, realizującą zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez
swoje organy.
§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Obornickim, w województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar
154,4 km2.
2. Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
4. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 1
§ 5. 1. Gmina realizuje swoje zadania:
1) poprzez udział mieszkańców w wyborach, referendum konsultacjach społecznych;
2) poprzez swoje organy;
3) poprzez utworzone w tym celu własne jednostki organizacyjne;
4) poprzez organy jednostek pomocniczych,
5) w drodze współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz
6) za pośrednictwem innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów#.
2. Wójt prowadzi rejestry:
1) jednostek pomocniczych gminy;
2) gminnych jednostek organizacyjnych.
3) porozumień;
4) związków jednostek samorządu terytorialnego;
5) stowarzyszeń oraz
6) umów zawartych z innymi podmiotami.
§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Ryczywół.


Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy


§ 7. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami,
których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości uwzględniać naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.
§ 8. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibę władz,
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 9. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
§ 10. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada
informację w tym zakresie Wójtowi.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady umożliwia przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Gminy udział w pracach Rady i komisji Rady, zawiadamiając ich o sesji Rady na zasadach odnoszących się do
radnych.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesjach oraz
zgłaszać pytania i interpelacje na zasadach odnoszących się do radnych, nie ma jednak prawa do udziału
w głosowaniu.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 2


Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Rady


§ 12. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 13. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta, w zakresie w jakim wykonuje on
uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 14. Do organów wewnętrznych Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) I i II Wiceprzewodniczący,
3) komisje stałe wymienione w Statucie.
§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
4) Rolną i Ochrony Środowiska,
5) Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
Sesji.
4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca obrad nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
5. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 4 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§ 16. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący wykonuje
następujące czynności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przygotowuje porządek obrad,
3) przewodniczy obradom,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 17. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego
z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na
wakujące stanowisko.
§ 18. Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub
Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 19. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 3
§ 20. W razie jednoczesnego wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady do
II Wiceprzewodniczącego §20 stosuje się odpowiednio.
§ 21. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodniczący Rady.
§ 22. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw
obsługi Rady.


Rozdział 5.
Sesje Rady


§ 23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone
w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na
podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,
podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 24. 1. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
2. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie ale zwołane w zwykłym trybie.


Rozdział 6.
Przygotowanie i przebieg sesji


§ 25. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów
porządku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomocą listów doręczonych pocztą lub w inny skuteczny sposób.
4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji
i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na
początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Termin, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie
obejmuje dnia odbywania sesji.
§ 26. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych
na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą Wójt oraz w miarę potrzeby - z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych podlegających
kontroli Rady.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 4
§ 27. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji, w szczególności w Regulaminie Urzędu Wójt powinien zapewnić obsługę Rady,
Przewodniczącego, Komisji i Radnych przez pracowników Urzędu.
§ 28. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 29. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach gdy ustawa tak stanowi.
§ 30. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na
niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych
materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie
uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed
ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 31. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
§ 32. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 33. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 34. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram
................. Sesję Rady Gminy w Ryczywole".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 35. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.
§ 36. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
4) odpowiedzi na interpelacje,
5) składanie interpelacji,
6) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
7) wolne głosy i wnioski.
§ 37. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji, jego zastępcy lub inni członkowie komisji.
§ 38. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad
każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez pozwolenia Przewodniczącego Rady.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 5
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 39. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do porządku.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad
bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie
nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując fakt ten odnotować w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do
publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 40. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone
na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 41. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu ustawy do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za"
i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 42. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
2. Rada może jednak postanowić inaczej.
3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 43. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty
wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może
udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku
głosowania.
§ 44. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę
"zamykam ................. sesję Rady Gminy".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 45. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 6
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. Sprostowanie oczywistej omyłki
nie wymaga uchwały zmieniającej, wymaga jednak poinformowania radnych.
§ 46. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne
przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 47. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza
z każdej sesji protokół.
§ 48. 1. Protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał,
imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) imiona i nazwiska radnych nieobecnych,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów
nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 49. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia
do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może przegłosować przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§ 50. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z tych dokumentów wynikających.
§ 51. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik
Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta, podlegający służbowo Przewodniczącemu Rady.


Rozdział 7.
Uchwały Rady Gminy


§ 52. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 23 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa
w § 23 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 53. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią
inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 7
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę jej podjęcia oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
§ 54. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały,
w uzgodnieniu lub porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub
uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt
uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.
§ 55. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 56. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji
Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.


Rozdział 8.
Procedura głosowania


§ 57. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 58. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosów radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw",
i "wstrzymujące się" sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub
ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 59. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart, ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana
z radnych z wyłonionym przez siebie Przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je,
wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
6. Warunek tajności jest spełniony jeżeli radny może głosować w sposób uniemożliwiający innym osobom
identyfikację treści głosowania z jego osobą.
§ 60. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co
do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 8
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy pyta
każdego kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi zamyka listę,
a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 61. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku
(wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te
poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych
nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę
określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze
zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 62. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała
większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej
z grup głosujących.
§ 63. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które
uzyskały co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,
przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.


Rozdział 9.
Komisje Rady


§ 64. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada
Gminy w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 65. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie i wnioski i przekazują je Radzie.
3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący prace
komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 66. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub z-ca przewodniczącego, wybrany przez członków
danej komisji. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub zastępcy z funkcji w trakcie kadencji, Komisja
wybiera ze swego składu Przewodniczącego lub zastępcę na posiedzeniu następującym bezpośrednio po
posiedzeniu, na którym została przyjęta rezygnacja.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 9
§ 67. 1. Komisje pracują na posiedzeniach. Zaproszenia na posiedzenia komisji przesyłane są do jej członków
co najmniej 5 dni przed posiedzeniem. Informację o posiedzeniach komisji przesyła się również do pozostałych
radnych nie będących członkami komisji.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 68. Przewodniczący komisji stałych przedstawia sprawozdanie z działalności komisji na sesji następującej po
kolejnych posiedzeniach komisji.
§ 69. Opinie i wnioski dotyczące przedłożonych projektów uchwał powinny być przegłosowane w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.


Rozdział 10.
Radni


§ 70. Radni potwierdzają swoja obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
§ 71. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada
może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie
wyjaśnień.
§ 72. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się
pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich
funkcji radnego.


Rozdział 11.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej


§ 73. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz trzech członków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada na wniosek Komisji.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
§ 74. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca lub
w razie nie wyznaczenia członek Komisji najstarszy wiekiem.
§ 75. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków
decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady
w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. Nie dotyczy to wyłączenia Przewodniczącego
Komisji.
§ 76. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 10
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym
wykonanie budżetu Gminy.
§ 77. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanych w uchwałach Rady.
§ 78. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego
podmiotu,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku
postępowania danego podmiotu.
§ 79. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzania kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 80. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrole problemowa
i sprawdzająca - dłużej niż 10 dni roboczych.
§ 81. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności
dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od
poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
§ 82. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę
kontrolowanej działalności wg kryteriów ustalonych w § 80 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być
wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne
wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§ 83. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co
najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje
podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 11
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli
problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za
przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej
poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające
przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia
ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić
się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na ich
kontynuowanie.
§ 84. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący
poza powiadomieniem organów wskazanych w innych ustawach niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika
jednostki kontrolowanej i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 85. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić wstęp do obiektów
i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
§ 86. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
§ 87. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia -
protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, kontrolnych szczególności wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów
potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie
podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 88. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące
kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 12
§ 90. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.
§ 91. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia
każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej, przystąpienie do wykonywania do
wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 92. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni
w terminie do końca kwietnia każdego roku.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi
z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po
podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
§ 93. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem
pracy Komisji w formie pisemnej.
3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich
członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 94. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 95. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 96. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową
w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy
i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym
do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 97. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie
zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie
ich właściwości rzeczowej.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 13
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dot.
działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się
odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 98. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie
kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


Rozdział 12.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


§ 99. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków w liczbie 3 .
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§ 100. 1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
3. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego i innych członków Komisji decyduje Przewodniczący w formie
pisemnej.
4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.
§ 101. 1. Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje
wpływające od mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
2. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie
Przewodniczącemu Rady.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przeprowadzanym
w obecności co najmniej połowy jej pełnego składu.
§ 102. 1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym wyprzedzeniem
o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§ 103. Komisja składa raz do roku Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności.


Rozdział 13.
Zasady działania klubów radnych


§ 104. Radni mogą tworzyć kluby radnych, wg kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 105. 1. Radny może przynależeć tylko do jednego klubu.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 14
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 106. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady bez prawa występowania na zewnątrz.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 107. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem
klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 108. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 109. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 110. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu
działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 111. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.


Rozdział 14.
Tryb pracy Wójta


§ 112. Wójt wykonuje:
1) uchwały rady gminy,
2) przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 113. Wójt uczestniczy w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.


Rozdział 15.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji i Wójta


§ 114. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 115. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 116. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach pracy Urzędy
gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Biurach Urzędu, w dniach i godzinach
przyjmowania interesantów.
3. Dokumenty z zakresy działania Rady Gminy i Wójta udostępnia się również na stronie Gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 117. Realizacja uprawnień określonych w § 115 i 116 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w
asyście pracownika Urzędu Gminy.
§ 118. Uprawnienia określone w § 115 i 116 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 15
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Rozdział 16.
Postanowienia końcowe


§ 119. Rada dokonuje zmian w Statucie odrębnymi uchwałami.
§ 120. Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie
Statutu Gminy Ryczywół z późniejszymi zmianami.
§ 121. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z pierwszym dniem kadencji Rady Gminy następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała
została podjęta.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 16
Załącznik do uchwały Nr XLIII/345/2018
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 6 listopada 2018 r.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 1
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 2
Nie udało się dołączyć obrazu. Parametr jest nieprawidłowy.
Id: 69DDBF9B-A744-42CA-8927-33DD6871429C. Podpisany Strona 3


drukuj pobierz pdf    

wstecz