Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 rok

 

 • Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
 • Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie regulaminu określajacego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ryczywół w 2020r.
 • Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Ryczywół obowi.azków w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Ryczywół oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 54/2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 53/2019 w sprawieustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020-2028
 • Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbioru poszczególnych etapów prac związanych z umową RIR
 • 6.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. dotyczącą sporzadzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ryczywół wraz z przygotowaniem materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 • Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 48/2019 informacji kwatalnej z wykonania budżetu Gminy za III kwartał.
 • Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Skrzetusz nr 13, Gmina Ryczywół, będącej własnością Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Skrzetuszu nr 13
 • Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie określenia  stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
 • Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Spo łecznej Komisji MNieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budzetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszeń w konkursie pn. "Kreatywny reczykling, czyli drugie życie odpadów..." IV edycja - 2019 r.
 • Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 • Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upoważnienia kierownika Kierownika Referatu Finansowego
 • Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2019.
 • Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie  zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 • Zarządenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazania informacji dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 • Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmiany zarządzenia Nr6/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 • Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
 • Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
 • Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 
 • Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Ryczywół  w sprawie zmiany w składzie komisji konkusrowej do przeprowadzenia konkiusru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gimny Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 • Zarządzenie NR 21/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawieustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie  przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie okresowej kontroli ewidencji materiałów niejawnych oraz obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole.
 • Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie organizacji stanowiska Wójta Gminy Ryczywół w czasie pokoju i w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym razie wystąpienia działań terrorystycznych  lub innych szczególnych zdarzeń a także w czasie wojny.
 • Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Ryczywół na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa  państwa i czas wojny.
 • Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie bilansu skonsolidowanego.
 • Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie instrukcji obiegu i kontroli.
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
 • Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 71/2016 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz Zakładowego planu kont w Gminie Ryczywół związanych z realizacją w poddziałania,, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie  energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn. ,, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wiardunkach- budynek WTZ i Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ludomach ".
 • Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia  wysokości ceny dot. sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z lasów oraz nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryczywół
 • Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania.
 • Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Dokumenty do pobrania:
59/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2020-01-30 11:42:04)
rozmiar pliku: 1.6Mb
58/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:25:59)
rozmiar pliku: 2.4Mb
57/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:25:38)
rozmiar pliku: 3.4Mb
56/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:25:21)
rozmiar pliku: 2.2Mb
55/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:25:04)
rozmiar pliku: 689.1Kb
54/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:24:31)
rozmiar pliku: 22.6Mb
53/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:22:41)
rozmiar pliku: 6.7Mb
51/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:22:06)
rozmiar pliku: 295.6Kb
50/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-12-19 09:21:55)
rozmiar pliku: 310.4Kb
49/2019
(wprowadził: Andżelika Kasperska 2019-10-30 12:16:42)
rozmiar pliku: 5.1Mb
48/2019
(wprowadził: Andżelika Kasperska 2019-10-30 12:16:16)
rozmiar pliku: 661.8Kb
47/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-10-29 09:51:07)
rozmiar pliku: 197.6Kb
46/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-10-29 09:50:41)
rozmiar pliku: 203.4Kb
45/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-10-29 09:50:27)
rozmiar pliku: 4.7Mb
44/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-10-29 09:50:03)
rozmiar pliku: 346.4Kb
43/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-10-29 09:49:51)
rozmiar pliku: 188.7Kb
42/2019
(wprowadził: Magdalena Witzberg 2019-10-29 09:49:39)
rozmiar pliku: 5.2Mb
41/2019
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2019-09-09 14:18:25)
rozmiar pliku: 205.8Kb
40/2019
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2019-09-09 14:18:14)
rozmiar pliku: 361Kb
39/2019
(wprowadził: Magdalena Wendlandt 2019-09-09 14:17:59)
rozmiar pliku: 249.6Kb

« poprzednia 1 2 3  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz