Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Uchwały Rady Gminy - 2018 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Uchwały Rady Gminy - 2018 rok

Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2019 rok.

Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok.

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru.

Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie  zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.

Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryczywół.

Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości i sposobu jej poboru.

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania  podatku  rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2019.

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmian w budzxecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIII/345/2018 w sprawie Statutu Gminy Ryczywół.

Uchwała Nr XLIII/343/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr XLI/340/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Ryczywół instrumentem płatniczym.

Uchwała Nr XLI/338/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/335/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/333/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/329/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ryczywół miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Ryczywół.

Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVII/324/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy,
określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Uchwała Nr XXXVII/323/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Uchwała Nr XXXVII/321/2018 w sprawie zaliczenia dró do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXVII/318/2018 w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Uchwała Nr XXXVII/315/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXV/310/2018 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Uchwała nr XXXV/309/2018w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości i sposoby jej poboru.

Uchwała nr XXXv/308/2018 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Uchwała nr XXXV/305/2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryczywół.

Uchwała nr XXXV/304/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryczywół na lata 2018 – 2022.

Uchwała nr XXXV/303/2018 w sprawie podziału Gminy Ryczywół na stałe obwody głosowania.

 Uchwała nr XXXV/302/2018 w sprawie podziału Gminy Ryczywół na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnychwybieranych w okręgu wyborczym.

Uchwała nr XXXV/301/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2018 r.

 Uchwała nr XXXV/300/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXXV/299/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego w Ryczywole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr XXXV/297/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIV/296/2018 w sprawie w sprawie ustalenia operatora Punktu Selektywnej Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ryczywół oraz określenie szczegółowego sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty wraz ze wskaźnikiem służącym do obliczania, kontrolowania i przeglądu Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty.

Uchwała nr XXXIII/291/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XXXIII/290/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Ryczywół.

Uchwała nr XXXIII/289/2018 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości i sposoby jej poboru.

Uchwała nr XXXIII/288/2018 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Uchwała nr XXXIII/286/2018 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ryczywół.

Uchwała nr XXXIII/285/2018 w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.

Uchwała nr XXXIII/284/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Ryczywół z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.

Uchwała nr XXXIII/281/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz