Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zarządzenia Wójta Gminy - 2018 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zarządzenia Wójta Gminy - 2018 rok

 • Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2018 - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole
  • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2018 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ludomach
  • Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2018 - Przedszkole Publiczne w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przeglądu materiałów niejawnych
 • Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego
 • Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmiany składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisjicelem rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie projektu budżetu Gminy Ryczywół na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2019-2028
 • Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia do stosowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Ryczywół"
 • Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie inwentaryzacji rocznej
 • Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Ryczywole"
 • Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Ryczywole oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
 • Zarządzenie Nr 63b/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu realizowanego w ramach VIII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
 • Zarządzenie Nr 63a/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawiewprowadzenie w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz Zakładowego planu kont w Gminie Ryczywół związanych z realizacją zadania pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ryczywół za III kwartał 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
 • Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole
 • Zarządzenie Nr 58/2018Wójta Gminy Ryczywół w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Ryczywół  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmiany siedzimy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Lipie
 • Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zzakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
 • Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy, kształtowania się WPF oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018. 
 • Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji w celu opininowania złożonych wniosków przez organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty mające siedzibę i działające na terenie Gminy Ryczywół na realizację projektów grantowych z LGD Kraina Trzech rzek w ramach PROW 2014-2020. 
 • Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Ryczywół pożyczek dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów mających siedzibę i działających na terenie Gminy Ryczywół na realizację projektów grantowych z LGD Kraina Trzech Rzek w ramach PROW 2014-2020
 • Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upoważnienia osoby odbywajacej staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole do prowadzenia postepowań, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących przyznania świadczenia "Dobry start"
 • Zarządzanie nr 46/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszeń w konkursie pn" Kreatywny recykling, czayli drugie życie odpadów ..." III edycja - 2018 r. 
 • Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ryczywół za II kwartał 2018 roku
 • Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących przyznania świadczenia "Dobry start"
 • Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji zadań z zakresu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 39a/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Ryczywół
 • Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbioru poszczególnych etapów prac związanych z umową nr RIR.6.2018  zdnia 18 kwietnia 2018r. dotyczącą sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ryczywół wraz z przygotowaniem materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania przedmoitu zamówienia
 • Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do realizacji rządowego programu "Dobry Start"
 • Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.
 • Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia wysokości ceny dot. sprzedaży pozyskanego drewna pochodżącego z lasów oraz nieruchosci gminnych położonych  na terenie gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przyjęcia  harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole do Szkoły Podstawowej w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmuza lokale uzytkowe.
 • Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na rok 2018.
 • Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020.
 • Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Ryczywół w srpawie informacji kwartalnej z wykoania budżetu Gminy za I kwatał 2018 roku.
 • Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia minimanlych stawek wysokości czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Ryczywół oraz stawek za udostępnienie powierzchni reklamowych.
 • Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie skonsolidowanego bilansu Gminy Ryczywoł za 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Ryczywół  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wprowadzenia wzorów deklaracji partnerstwa Ryczywolska Karta Seniora
 • Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 18a/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia zasad rachunkowości
  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18a/2018 - Szkoła Podstawowa w Ryczywole
  • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18a/2018 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole
  • Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18a/2018 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ludomach
  • Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18a/2018 - Przedszkole Publiczne w Ryczywole
 • Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie wprowadzenia: " Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Ryczywół.
 • Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.
 • Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania stałej komisji przetargowe
 • Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmiany składu komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie  ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 37/2017 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 26 wrzesnia 2017 roku w sprawie ujednolicenia zasad obliczania przewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego obliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.
 • Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
 • Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Ludomach
 • Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w postepowaniu uzupełniajacym w raku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Ryczywół
 • Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole do prowadzenia placówki wsparcia dziennego
 • Zarzadzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Ryczywół
 • Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które moze byc przyznane dofinansowanie oraz okreslenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania.
Dokumenty do pobrania:
74/2018
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2018-12-13 10:19:32)
rozmiar pliku: 223.8Kb
63a
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2018-12-27 12:27:04)
rozmiar pliku: 1.7Mb
63b
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2018-12-27 12:33:30)
rozmiar pliku: 1.8Mb
71
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2018-12-27 12:36:41)
rozmiar pliku: 2.3Mb
1
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 09:45:31)
rozmiar pliku: 13.3Mb
2
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 09:46:25)
rozmiar pliku: 13.6Mb
3
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 09:47:39)
rozmiar pliku: 13.3Mb
4
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 09:49:34)
rozmiar pliku: 13.1Mb
1
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 12:27:16)
rozmiar pliku: 13.3Mb
2
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 12:28:27)
rozmiar pliku: 13.3Mb
3
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-10 12:31:32)
rozmiar pliku: 13.1Mb
81
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-15 13:00:15)
rozmiar pliku: 244.6Kb
78/2018
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-17 11:50:02)
rozmiar pliku: 206.4Kb
80/2018
(wprowadził: Agnieszka Feląg 2019-01-17 11:50:50)
rozmiar pliku: 213.3Kb

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5  następna »

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz