Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Ryczywół
Bip - Strona główna

Informacje podstawowe

Organy

Urząd Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Sesje Rady Gminy »

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Informacje o planowanych posiedzeniach komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy

Rada Gminy Kadencja 2018-2023

Rada Gminy Kadencja 2014-2018.

Rada Gminy kadencja 2010-2014

Rejestr uchwał »

Zamówienia publiczne

Oświadczenia majątkowe »

Rejestry i ewidencje

Przetargi »

Nabór pracowników »

Pożytek publiczny »

Ogłoszenia »

Wybory

Wyniki przeprowadzonych kontroli »

Konsultacje »

Druki do pobrania

Instrukcja »

Zgromadzenia publiczne »

Informacja przestrzenna »

Katalog kart usług UG Ryczywół »

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego »

Decyzje o warunkach zabudowy

Rada Gminy Kadencja 2014-2018

Informacja o planowanych do wykonania zadaniach »

Ochrona Środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Decyzje środowiskowe »

RODO

Petycje

Procedura kontroli

Monitoring wizyjny

Elektroniczny Urząd

Język migowy i inne środki komunikowania się

Deklaracja Dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Statut 2002 rok
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Statut 2002 rok

Wielk.2002.159.4639
2007-11-01     zm.        Wielk.2007.149.3276    § 1
2013-09-26     zm.        Wielk.2013.5175    § 1

                                                    UCHWAŁA Nr II/9/2002
                                               RADY GMINY W RYCZYWOLE
                                                       z dnia 4 grudnia 2002 r.

                                            w sprawie Statutu Gminy Ryczywół
                                             (Poznań, dnia 16 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Ryczywole uchwala:


                                       S T A T U T    G M I N Y     R Y C Z Y W Ó Ł


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa:
1)    ustrój Gminy,
2)    zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3)    organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Ryczywół i komisji Rady Gminy,
4)    tryb pracy Wójta,
5)    zasady tworzenia klubów radnych,
6)    zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta oraz zasady korzystania z nich.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)    Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ryczywół,
2)    Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ryczywół,
3)    komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Ryczywół,
4)    Komisję Rewizyjną - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ryczywół,
5)    Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ryczywół,
6)    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Ryczywół.

ROZDZIAŁ II
Gmina
§ 3. 1. Gmina Ryczywół jest podstawową jednostką samorządu gminnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.
§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Obornickim, w województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 154,4 km2.
2. Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 5. 1. (1) (skreślony).
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6. (2) 1. Herbem Gminy Ryczywół jest czarna głowa wołu w czerwonym polu z rogami srebrnymi i z kolcem w nozdrzach (kółkiem) srebrnym. Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Flaga Gminy Ryczywół zgodna z opisem: Poziomy płat materii o proporcji boków 8:5, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, składający się z trzech pionowych pasów (stref): lewego-białego o szerokości 1/3 płata, środkowego-czerwonego o szerokości 2/3 płata oraz prawego-białego o szerokości 1/3 płata. Na środku płata czerwonego umieszczone jest godło Gminy Ryczywół. Wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Ryczywół.

ROZDZIAŁ III
Jednostki pomocnicze Gminy - sołectwa
§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1)    inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2)    utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3)    projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4)    przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.
§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1)    obszar,
2)    granice,
3)    siedzibę władz,
4)    nazwę jednostki pomocniczej.
§ 10. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
§ 11. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi.
§ 12. (3) (skreślony).


ROZDZIAŁ IV
Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta, w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 15. Do organów wewnętrznych Rady należą:
1)    Przewodniczący,
2)    I i II Wiceprzewodniczący,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    komisje stałe wymienione w Statucie.
§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1)    Rewizyjną,
2)    Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
3)    Rolną i Ochrony Środowiska,
4)    Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. (4) (skreślony).
§ 17. 1. (5) (skreślony).
2. (6) Wyboru przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej Sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1)    określenie daty, godziny i miejsca obrad nowo wybranej rady,
2)    przygotowanie projektu porządku obrad,
3)    dokonanie otwarcia sesji,
4)    powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 18. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący wykonuje następujące czynności:
1)    zwołuje sesje Rady,
2)    przewodniczy obradom,
3)    kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
4)    zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5)    podpisuje uchwały Rady,
6)    czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
§ 20. Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§ 21. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
§ 22. (7) W razie jednoczesnego wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady do II Wiceprzewodniczącego §20 stosuje się odpowiednio.
§ 23. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodniczący Rady.
§ 24. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady.


ROZDZIAŁ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 25. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1)    postanowienia proceduralne,
2)    deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3)    oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4)    apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5)    opinie - zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 26. 1. (8) (skreślony).
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie ale zwołane w zwykłym trybie.
4. (9) (skreślony).

2. Przygotowanie sesji
§ 27. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1)    ustalenie porządku obrad,
2)    ustalenie czasu i miejsca obrad,
3)    zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - jeden z Wiceprzewodniczących.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów doręczonych pocztą lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Termin, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 28. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą Wójt oraz w miarę potrzeby - z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji
§ 29. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 31. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach gdy ustawa tak stanowi.
§ 32. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 33. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.
§ 34. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 35. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. (10)  (skreślony).
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 36. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram ................. Sesję Rady Gminy w Ryczywole".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 37. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
§ 38. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
a)    przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
b)    informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
c)    sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
d)    rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
e)    interpelacje i odpowiedzi na interpelacje,
f)    wolne głosy i wnioski.
§ 39. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 40. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielania w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi na niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 41. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 41 ust. 5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 42. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez pozwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 43. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do porządku.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując fakt ten odnotować w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 44. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 45. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1)    stwierdzenia quorum,
2)    zmiany porządku obrad,
3)    ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4)    zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5)    zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6)    zarządzenia przerwy,
7)    (11) odesłania projektu ustawy do komisji,
8)    przeliczenia głosów,
9)    przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
2. (12) Rada może jednak postanowić inaczej pod warunkiem, że osoba zainteresowana miała możliwość ustosunkowania się do sprawy.
3. (13) Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 48. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "zamykam ................. sesję Rady Gminy".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 50. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 51. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
§ 52. 1. Protokół z sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:
1)    numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2)    stwierdzenie prawomocności obrad,
3)    odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4)    ustalony porządek obrad,
5)    przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie,
6)    przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
7)    podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 53. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może przegłosować przyjęcie protokołu z poprzedniej po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 54. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z tych dokumentów wynikających.
§ 55. (14) (skreślony).

4. Uchwały
§ 56. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 26 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 57. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)    tytuł uchwały,
2)    podstawę prawną,
3)    postanowienia merytoryczne,
4)    w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5)    określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6)    ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę jej podjęcia oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
§ 58. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny. Przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.
§ 59. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.
§ 60. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 61. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania
§ 62. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 63. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw", i "wstrzymujące się" sumuje je i porównując z lista radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 64. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart, ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana z radnych z wyłonionym przez siebie Przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
6. (15) Warunek tajności jest spełniony jeżeli radny może głosować w sposób uniemożliwiający innym osobom identyfikację treści głosowania z jego osobą.
§ 65. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy pyta każdego kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi zamyka listę, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 66. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
§ 67. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

6. Komisje Rady
§ 68. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada Gminy w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
§ 69. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 70. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie i wnioski i przekazują je Radzie.
3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący prace komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 71. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub z-ca przewodniczącego, wybrany przez członków danej komisji.
§ 72. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73. Przewodniczący komisji stałych przedstawia sprawozdanie z działalności komisji na sesji następującej po kolejnych posiedzeniach komisji.
§ 74. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
7. Radni
§ 75. Radni potwierdzają swoja obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
§ 76. 1. Radni są zobowiązani do utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
-    informowanie wyborców o stanie Gminy,
-    konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
-    informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
-    przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.
2. Radni mogą, stosownie do potrzeb przyjmować mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
§ 77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 78. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 79. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 80. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym porządkiem przed przystąpieniem do obrad.


ROZDZIAŁ VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz trzech członków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada na wniosek Komisji.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 82. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.
§ 83. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli
§ 84. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
-    legalności,
-    gospodarności,
-    rzetelności,
-    celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
§ 86. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)    kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2)    problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3)    sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 87. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzania kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
3. Komisja może prowadzić kontrole problemowe i sprawdzające nie objęte zatwierdzonym planem pracy.
§ 88. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 10 dni roboczych.
§ 89. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
§ 90. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności wg kryteriów ustalonych w § 85 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli
§ 91. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 92. 1. (16) W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący poza powiadomieniem organów wskazanych w innych ustawach niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki kontrolowanej i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 93. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
§ 94. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli
§ 95. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
1)    nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2)    imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3)    daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4)    określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5)    imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)    przebieg i wynik czynności kontrolnych, kontrolnych szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7)    datę i miejsce podpisania protokołu,
8)    podpisy kontrolującego (kontrolujących) kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 96. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 97. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 98. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
-    terminy odbywania posiedzeń,
-    terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej, przystąpienie do wykonywania do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 100. 1. (17) Komisja Rewizyjna składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni w terminie do końca marca każdego roku.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
-    liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
-    wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli,
-    wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
-    wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli,
-    ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 101. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji w formie pisemnej.
3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1)    Przewodniczącego Rady,
2)    nie mniej niż 5 radnych,
3)    nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
-    radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
-    osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 102. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 103. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 104. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 105. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dot. działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 106. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


ROZDZIAŁ VII
Zasady działania klubów radnych
§ 107. Radni mogą tworzyć kluby radnych, wg kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 108. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
-    nazwę klubu,
-    listę członków,
-    imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 109. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 110. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
§ 111. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 112. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 113. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 114. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIAŁ VIII
Tryb pracy Wójta
§ 115. Wójt wykonuje:
1)    uchwały rady gminy,
2)    przypisane zadania i kompetencje,
3)    zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego,
4)    inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 116. Wójt uczestniczy w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.
§ 117. (18) (skreślony).

ROZDZIAŁ IX
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów rady, komisji i Wójta
§ 118. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 119. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 120. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach pracy Urzędy gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Biurach Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 121. Realizacja uprawnień określonych w § 120 i 121 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.
§ 122. Uprawnienia określone w § 120 i 121 nie znajdują zastosowania:
1)    w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności,
2)    gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3)    w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 123. (19) W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:
-    Kierownik USC,
-    Kierownik Referatu Finansowego.


ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 124. Traci moc uchwała Nr I/1/96 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 01.02.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
§ 125. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przypisy:
1) § 5 ust. 1 skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
2) § 6 zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVIII/210/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Wielk.2013.5175) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 września 2013 r.
3) § 12 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
4) § 16 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
5) § 17 ust. 1 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
6) § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
7) § 22 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
8) § 26 ust. 1 skreślony przez § 1 pkt 6 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
9) § 26 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 6 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
10) § 35 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
11) § 45 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
12) § 46 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 9 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
13) § 46 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 9 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
14) § 55 skreślony przez § 1 pkt 10 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
15) § 64 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 11 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
16) § 92 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
17) § 100 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
18) § 117 skreślony przez § 1 pkt 14 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
19) § 123 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr IX/62/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Wielk.2007.149.3276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 listopada 2007 r.
20) Załącznik nr 1 dodany przez uchwałę nr XXVIII/210/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Wielk.2013.5175) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 26 września 2013 r.
21) Załącznik nr 2 zmieniony przez uchwałę nr XXVIII/210/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Wielk.2013.5175) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 26 września 2013 r.

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz